Konstrukce stavby

Při koupi starší stavby je otázka konstrukcí, z nichž je stavba vybudována, určující pro její další vývoj. Zaměříme se zde opět spíše na stavby pro bydlení tj., rodinné domy a domky.

Z ČEHO JE DŮM POSTAVEN

Zde musíme začít exkurzí do historie stavebnictví. Jak asi tušíte, za léta vývoje bylo používáno mnoho materiálů na stavby. Vliv byl dán místními podmínkami, finanční silou bývalého stavebníka atp..

Základními materiály se dá říci, že bylo dřevo a kámen, později nastoupili sušené cihly (buchty), pálené výrobky (cihly), různé lehčené materiály, ale také různé náhražky podomácku vyráběné (neblahé škvárové tvárnice vyráběné na zahradě zapůjčeným strojem).

Dřevo přetrvalo dlouho hlavně ve stropních konstrukcích a do dnes v krovech. Dnes se ke dřevu vracíme v konstrukcích celých staveb a oprávněně.

Narazit můžete i na montované systémy dřevostaveb, ale i prefabrikáty z lehčených materiálů a mnoho dalších variant.

Prvním vodítkem je doba provedení stavby. Z roku stavby se dá odvodit alespoň prvotní orientace v konstrukci. Dalším vodítkem je, zda byla v minulosti přestavována a v jakém rozsahu. Konstrukce bude nesourodá, různé části z jiných materiál atd. Možností v této oblasti je více.

Co je však opravdu zásadní je posouzení založení stavby, které se měnilo v čase. Nadzemní viditelné konstrukce se dají i ve velké míře nahradit. Základy jsou konstrukcí, kterou opravovat je velmi nákladné a technicky náročné. Hlavně u domu se stářím více než sto let oprava znamená stavbu v podstatě zbourat.

Ze své praxe známe případ, kdy u pěkně zrekonstruovaného domku, po několika letech užívání, došlo k prasklině v základech.

Technické řešení jsme našli a domek byl zachráněn. Náklady však nebyli zanedbatelné.

Je nutno uvést, že projektant, který stavební úpravy domu navrhl a odkopem zjišťoval hloubku základové spáry, nemohl ani při vynaložení nejlepší vůle takový vývoj předpokládat.

Mělo by být zásadní !!!

  • Kupuji-li dům, už před koupí zvážím, jak chci v budoucnu s koupenou stavbou naložit.
  • Než stavbu koupím nechám ji odborně prohlédnout a posoudit.

Už dodržení těchto dvou bodů vám může ušetřit vynaložené prostředky jak na koupi, tak na stavební úpravy.

Důležité !!!

– U stavebních úprav je již potřebná značná praxe a zkušenosti, zde vybírejte projekční kancelář již s tímto přístupem.

CO TO PRO MĚ ZNAMENÁ

Na počátku si je třeba uvědomit, že stavby jsou velmi těžké, aniž si to někdy laik připustí. Váha celé stavby je závislá na použitých konstrukcích. Dřevo se dá považovat za nejlehčí a snadno opracovatelné. Ne každý však chce stavět ze dřeva.

Uvážíme-li tyto řádky, dojdeme k poznání, že každá stavební úprava vnese do stávající stavby nové zatížení, váhu.

V případě zvyšování stavby dochází k umístění této nové váhy na stávající konstrukce a zde je kámen úrazu. Unesou novou váhu stávající konstrukce? Dříve přízemní stavba navýšená o další poschodí zvýší svou váhu cca o 40 až 80%.

Představte si pokus, že se postavíte na papírovou krabici. Začne se prohýbat, až se pod vámi zbortí.

To samé se může stát v nejčernějším snu každého projektanta se stávající konstrukcí přestavovaného domu. Dojde k drcení jednotlivých starých cihel. Celá stěna se začne prohýbat do stran. Objeví se praskliny. Stavba se zhroutí.

Aby tento katastrofický scénář nenastal, je nutné od něho odvíjet celé uvažování o budoucích stavebních úpravách. Odborně se takovému počínání říká, že stavba musí splňovat mechanickou odolnost a stabilitu a nesmí docházet k přetváření (drcení, praskání, rozpadávání) stavební konstrukce tlakem.

U prodávaných stavebních prvků (jako příklad uvádíme stavební blok – po staru cihla) jsou uváděny různá čísla. Tato čísla značí někdy objemovou hmotnost a někdy únosnost (laicky co blok vydrží). Pro každého projektanta jsou tato čísla velmi důležitá a ví jak s nimi pracovat.

Celý princip takového značení vychází z podmínky, že každý materiál použitý na stavbě musí být vyzkoušen a certifikován.

V dřívějších dobách, ale žádná certifikace nebyla. Lomový kámen byl prostě kámen. Příkladně nejhorším druhem stavebního materiálu byly škvárobetonové tvárnice ze 70 až 80 let minulého století, které si dělali stavebníci sami na zahradě. Vymykali se jakékoliv kontrole. Nezřídka se rozpadali už při jejich uschnutí, protože stavebník nezměrně šetřil cementem. Únosnost stěny z nich je v zásadě zcela neznámá.

Důležité !!!

  • Uvažujete o přestavbě nejen kupované, ale i vlastní stavby. Už od počátku konzultujte svůj záměr s odborníkem. Stavba může mít mnoho vad (viz vady staveb), které rozhodnou o dalším postupu vašich úvah.
  • Rozpoznání případných vad stavby chce zkušenosti a praxi v oboru.
VADY STAVEB

Každá stavba od okamžiku, kdy byla postavena, začíná stárnout a mohou se začít objevovat její případné vady. Ty mohou vzniknout z mnoha důvodů.

  • Chyby v projektu
  • Nevhodně použité materiály
  • Špatné provedení při stavbě
  • Povětrnostní vlivy a mnoho dalších

O vadách staveb bylo a bude napsáno mnoho knih a článků. Některé obecné, jiné zaměřené jen na specifický problém.

Platí vždy zásada, začne-li se na stavbě projevovat nějaká chyba, není dobré její opravu odkládat. Čím déle odkládáte opravu, tím se může závada prohloubit. Následná oprava je pak dražší.

Pro laika není snadné určit příčinu, co se se stavbou děje. Pokud se ukáže sebemenší závada, povolejte odborníka. Ten je schopen určit buď příčinu samotnou, nebo určit směr hledání.

Vynaložené prostředky na takovou prohlídku vám mohou uspořit velké náklady na následné opravy.