Stavební řízení

Zde je náhled do problematiky stavebního zákona a jeho částí, které se nejvíce týkají drobných stavebníků. U každého typu rozhodnutí uvádíme pouze princip a účel.

Chcete najít konkrétní stavbu a potřebná povolení

Je mnoho dalších ustanovení stavebního zákona, která tu nerozebíráme, jelikož nejsou až tak častá nebo se týkají jiných oblastí a poukazujeme na ně v jiných částech. Pokud však na ně narazíte a nejsou vám zcela jasné, neváhejte se na nás obrátit a budeme se vám snažit poradit.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE

Každý stavebník může před zahájením prací na studii nebo projektu pro územní řízení požádat příslušného zpracovatele územního plánu o územně plánovací informaci. Slovo informace v názvu jasně definuje, že se nejedná o povolení ničeho, ale jen a pouze o informaci. Žadatel formuluje svůj záměr, co by v území chtěl stavět a dostane jakési písemné vyjádřené, zda ano, či ne.

Ve vyhlášce jsou uvedeny dvě žádosti o územně plánovací informaci. Jedna slouží pro všechny možnosti územního plánu, druhá pouze pro jednoduché stavby.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Druhy územních rozhodnutí:

• Rozhodnutí o umístění stavby.

•          Změna využití území.

•          O změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

•          Dělení nebo scelování pozemků.

•          O ochranném pásmu.

Pokud jste se rozhodli pro novostavbu, týká se vás především první z uvedených „rozhodnutí o umístění stavby“. Vymezuje pozemek, umisťuje stavbu na něm, stanoví její druh a účel, stanovuje podmínky pro vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, stanoví podmínky pro napojení stavby na veřejnou komunikaci a inženýrské sítě.

Pro které stavby se nepožaduje vydání územního rozhodnutí, je vyjmenováno v SZ. Pozor tento seznam se však nevztahuje na kulturní památky a v některých případech na stavby, které jsou umístěny v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.

Jak vypadá žádost o vydání územního rozhodnutí a co je přílohou najdete ve vyhlášce. Doklady jsou ve vyhlášce uvedeny v plném rozsahu a je třeba rozlišit, o jakou stavby jde. Ne všechny je třeba ke stavbě rodinného domu přikládat.

Důležité je však na jedno ustanovení zákona pokud stavební úřad zahájí územní řízení a nařídí veřejné projednání, MUSÍ žadatel vyvěsit u pozemku ceduli s doklady a zajistit, aby tam byla do doby jednání. Jedná se o princip, že řízení je veřejné. V některých případech může stavební úřad při velkém množství veřejných účastníků řízení, vyzvat aby si zvolili zástupce.

Při projednávání v místě, kde je vydán územní plán se zahájení doručuje a provádí veřejnou vyhláškou.

U staveb pro bydlení se většinou spojuje územní řízení se stavebním.

Zákon umožňuje též zjednodušené územní řízení, pokud jsou k tomu splněny podmínky.

Do územního řízení vnesl nový stavební zákon princip, že je veřejné. Tím ale přenesl na každého, aby se zajímal o své okolí a sledoval vyvěšené cedule u pozemků a veřejné vyhlášky.

Pokud včas nepodá své případné námitky a připomínky k vyhlášenému územnímu řízení, kterým by byl dotčen, později má jen mizivou šanci se nechtěné stavbě ve svém okolí ubránit.

Pokud si nejste zcela jisti, jaký typ územního rozhodnutí bude pro vaši stavbu potřebný, obraťte se na projekční kancelář, který vám s tímto pomůže.

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Územní souhlas se vydává pro vybrané stavby, které zásadním způsobem nezasahují do území a neovlivňují jej. Například je vydáván pro stavbu přípojek inženýrských sítí, pokud nejsou tyto součástí vlastní stavby.

POZOR na dvě maličkosti, územní souhlas platí na rozdíl od územního rozhodnutí pouze 12 měsíců. Žadatel (stavebník) musí ihned po oznámení stavebnímu úřadu umístit u pozemku ceduli s doklady, o co požádal a musí jí tam mít nejméně po dobu 30 dnů.

Žádost o vydání územního souhlasu najdete ve vyhlášce.

OHLÁŠENÍ STAVBY – STAVEBNÍ POVOLENÍ

Proč jsme spojily tyto dvě věci do sebe?

Protože se velmi prolínají. Ve stavebním zákoně jsou vyjmenovány stavby, pro které není třeba ohlášení a stavební povolení. Z toho plyne, že stavby větší, než jsou uvedeny, stavebnímu povolení podléhají. Co však stavby menší? I zde platí, že musí mít územní souhlas, protože prostě každá stavba musí mít nějaké povolení.

Opět nebudeme celkově citovat stavební zákon v plném znění, ale zastavíme se u některých bodů, které občas stavebníka matou.

Pro ohlášení stavby a stavební povolení musí být zpracován projekt stavby. Její skladba je taxativně dána vyhláškou (viz projekt pro stavební řízení). Někdy mylně přetrvává názor, že pro ohlášení stavby stačí jen „nějaký“ náčrtek, není tomu tak.

Doklady přikládané k ohlášení nebo stavebnímu povolení (zde bereme rodinný dům), jsou až na pár maličkostí taktéž shodné. Tím je dáno, že projednání stavby ohlašované a povolované je stejně časově náročné.

Příklad: Má-li váš uvažovaný dům 152 m2, podléhá stavebnímu povolení, snížíte-li jeho plochu na 149 m2, podléhá ohlášení. Pro přípravu stavby, projektovou dokumentaci a projednání vtom však není rozdíl.

Zásadní rozdíl však je v realizaci stavby. Stavební zákon umožňuje provádět stavbu svépomocí za podmínky odborného vedení stavby (viz realizace stavby). Stavbu lze realizovat svépomocí pouze takovou, která podléhá ohlášení stavby, ne však stavebnímu povolení.

Příklad pro ujasnění: Stavíte-li na jednom pozemku dvě stavby, garáž o ploše 30 m2 a rodinný dům o ploše do 150 m2. Rodinný dům si můžete postavit svépomocí, ale garáž musíte zadat stavební firmě. Jedná se o zajímavý počin našeho stavebního práva, ale nelze sním polemizovat, pouze se podřídit.

Jak vybrat dodavatele stavby (stavební firmu) uvádíme jinde. Zde je třeba jen poznamenat, že firmu nemusíte mít vybránu před vydáním stavebního povolení. Tam se uvede pouze věta „bude realizováno dodavatelsky“. Až výběr provedete, musíte však dodavatele před zahájením stavebnímu úřadu sdělit.

Jak vypadá žádost o ohlášení stavby nebo stavební povolení co přiložit je vyjmenováno v prováděcí vyhlášce. Pozor doklady jsou ve vyhlášce uvedeny v plném rozsahu a je třeba rozlišit, o jakou stavbu jde. Ne všechny je třeba dokládat ke stavbě rodinného domu.

Pokud si nejste zcela jisti, jaký typ povolení bude pro vaši stavbu potřebný, obraťte se na projektanta.

KOLAUDACE STAVBY

Principiálně platí, že ohlášená nebo povolená stavba musí být dána do užívání. Stavba může být do užívání uvedena dvěma způsoby. Ohlášením stavebnímu úřad anebo vydáním kolaudačního souhlasu.

Už na začátku stavby je potřeba si uvědomit, co máte po celou dobu realizace ukládat a co bude potřebovat na jejím konci.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Pokud stavební úřad do 30 dnů od podání ohlášení nerozhodne a užívání nezakáže, stavebník může začít stavbu užívat. Jak a proč může zakázat stavební úřad stavbu užívat je napsáno v SZ.

K oznámení o užívání stavby je potřeba dodat projekt skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám oproti původní dokumentaci a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí taktéž geometrický plán.

Kolaudační souhlas se vydává pro stavby, které jsou v zákoně jasně vyjmenovány.

Až sem citujeme volně literu zákona. Nyní však nastává důležitý moment. Stavební úřad může a bude u oznámení o užívání stavby požadovat celou řadu dalších dokladů a to především.

  • Stavební deník nebo zkrácený záznam o stavbě.
  • Prohlášení projektanta stavby.
  • Prohlášení osoby pověřené odborným vedením stavby.
  • Revizní zprávy (elektroinstalace, kanalizace, voda, topná zkouška, komín atp.).
  • Atesty pro rozhodující konstrukce.
  • Atd.

Doporučujeme tedy před oznámením o užívání stavby buď zajít na stavební úřad si ověřit všechny doklady, nebo vyslat někoho, kdo věci rozumí.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Pokud zjistíte v průběhu stavby, že ne vše se povedlo na počátku a bylo by dobré něco změnit. Lze to vyřešit změnou stavby před jejím dokončením.

Jak určit kdy je třeba tento institut stavebního zákona využít? Pokud dojdete k názoru, že posunete příčku o pár centimetrů, posunete dveře v příčce atp., nepůjdete žádat o změnu.

Pokud jste se však rozhodli přistavět během stavby další místnost, tady už je změna potřebná. Kde je hranice, se těžko určuje. V tomto případě se určitě obraťte na projektanta stavby a celou věc s ním konzultujte.

Jedna zásada však platí, změna stavby je možná pokud se nedotkne územního rozhodnutí nebo veřejných zájmů chráněných zvláštním předpisem.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V ojedinělých případech lze využít této možnosti, například pokud víte, že celou stavbu nedokončíte, ale potřebuje jí už užívat. Takové povolení předčasného užívání je vždy časově omezeno.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Zkušebním provozem se ověřuje například nějaký technologický celek před celým dokončením stavby. Stavební úřad je může již ve stavebním povolení nařídit nebo o něj lze požádat.

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY

S tímto ustanovením zákona se můžete setkat poměrně často u stávajících staveb. Využívá se, ba je přímo nutný, pokud se jako majitel rozhodnete pro jiné užívání například místností. Z obývacího pokoje se rozhodnete udělat prodejnu potravin. Zde musíte požádat o změnu v užívání stavby.

Vychází se z principu, že stavba a její části musí být užívány pouze k těm účelům, jak stanovilo ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas.

ODSTRANĚNÍ STAVBY

Někdy nastanou okamžiky kdy je třeba starou stavbu odstranit ať již z jakéhokoliv důvodu.

Stavební zákon na to myslí a umožňuje doložením projektové dokumentace k odstranění stavby dle vyhlášky a dokladů vyjmenovaných v zákoně takovou stavbu, lidově řečeno, zbourat.

V některých případech může sám stavební úřad nařídit odstranění stavby.

Žádat o odstranění stavby nemusíte, pokud je stavba uvedena v SZ, ale pozor, pouze za předpokladu, že se ve stavbě nenachází azbest nebo výrobky z něho!

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Tento paragraf ve stavebním zákoně nenajdete. Prostě proto, že každá nepovolená stavba musí být odstraněna. Nelekněte se však. Zákon říká, že pokud se v řízení o odstranění stavby zjistí, že stavba nikomu nepřekáží, může jí dodatečně povolit.

PŘESTUPKY

Důležitá část stavebního zákona z hlediska všech občanů. Pokud něco uděláte jinak, než stavební zákon nařizuje, můžete očekávat sankci. V dnešní době se jedná o dost velké částky.

Tady je jen jedna rada, než něco uděláte se stavbou nebo na ní, poraďte se!